بطری پلاستیکی

چگونه می توان تأثیر بطری های پلاستیکی را کاهش داد؟

/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C

فرانسه در میان کشورهایی است که بیشترین مصرف کننده آب بطری را دارد. با این حال ، در آخر استفاده از آب بطری 100 تا 300 برابر گرانتر از (آشامیدن) آب لوله کشی است و تأثیر فاجعه باری بر روی کره زمین دارد. در اینجا برخی از دلایل مهم برای محدود کردن مصرف آب بطری و بهترین گزینه ها برای مصرف آب با کیفیت ذکر شده است.